Regulamin Sklepu
www.lsis.pl

 

Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług serwisie WWW.LSIS.PL W szczególności warunki zawiązywania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest ASPAR s.c. A. Siciński, A. Sobczyński z siedzibą w Chwaszczynie, przy ul. Oliwskiej 112, o numerze NIP: 586-21-08-040, Regon: 192919168, dalej zwanym „Sprzedającym”.

 

Niniejszy Regulamin zawiera:

§1 Określenie zakresu działalności
§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
§3 Warunki zawierania umów (składania zamówień)
§4 Warunki rozwiązywania i odstąpienia od umów
§5 Tryb postępowania reklamacyjnego
§6 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych
§7 Postanowienie Końcowe

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu, podmiot prowadzący serwis.
Użytkowniku / Kupującym – należy przez to rozumieć, osobę dokonującą rejestracji w Serwisie.
Kliencie – należy przez to rozumieć, osobę, która ukończyła 18 lat, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogąca zawierać we własnym imieniu zobowiązania i nabywać prawa, wynikające z założenia Konta, zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Konsumencie – należy przez to rozumieć, osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 Kodeksu cywilnego).
Koncie – należy przez to rozumieć podstronę Sklepu internetowego, dostępną po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji na stronie Sklepu internetowego. W ramach Konta Użytkownik ma możliwość składania zamówień, sprawdzenia statusu swoich zamówień, edytować dane teleadresowe związane z realizacją zamówień.
Serwisie / Sklepie internetowym– należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów.

 

 

§1 Określenie zakresu działalności

 

 1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę za pośrednictwem sieci Internet. Klient niezalogowany (nie posiadający Konta) może zapoznać się z ofertą, w celu złożenia zamówienia wymagana jest rejestracja. Użytkownicy, którzy w ramach stałej współpracy wynegocjowali na niektóre produkty specjalne ceny, widzą po uzyskaniu dostępu swoje indywidualne ceny w sklepie.

 

 

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

 

 1. Serwis umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 3. Sprzedający oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

 

 

§3 Warunki zawierania umów (składania zamówień)

 

 1. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży towarów zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, do której stosuje się postanowienia ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. W celu zawarcia umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest:
   1. 2.1 założenie Konta oraz zalogowanie się na swoje Konto

   1. 2.2 zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: opisem produktów, ich cenami (podane ceny są w walucie polskiej PLN, bez podatku VAT - netto) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

   1. 2.3 prawidłowe, kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez:

   1. - wybór towaru, jego ilości oraz kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” na stronie Serwisu

   1. - dokonanie wyboru sposobu dostawy, sposobu płatności, podanie miejsca dostarczenia towarów

   1. 2.4 potwierdzenie woli zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w ofercie poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”.
 3. Do chwili kliknięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie”, Kupujący może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór w zakresie określonym w pkt. 2.3 Regulaminu poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu towaru i zrezygnować z zakupu towaru.
 4. Z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Potwierdzam zamówienie” do Użytkownika jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta, z potwierdzeniem wszystkich warunków zawartej umowy sprzedaży.
 5. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.
 6. Użytkownik, po zawarciu umowy sprzedaży otrzymuje dowód sprzedaży: fakturę VAT (Użytkownik nie będący Konsumentem) lub paragon fiskalny (Użytkownik będący Konsumentem).
 7. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranego przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.
 8. Zamówiony towar można odebrać osobiście w naszej siedzibie przy ulicy Oliwskiej 112 w Chwaszczynie, po wcześniejszym umówieniu się.
 9. Zamówione towary mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

§ 4 Warunki rozwiązywania i odstąpienia od umów

 

 1. Konsument może usunąć Konto w każdym czasie, bez okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie oświadczenia woli w sprawie zamknięcia Konta w dowolny sposób zapewniający jego doręczenie do ASPAR s.c., w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres lsis@lsis.pl lub w formie pisemnej na adres: ASPAR s.c. ul. Oliwska 112, 80-209 Chwaszczyno.
 2. Usunięcie przez Konsumenta Konta nie ma wpływu na obowiązek wykonania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu otrzymania przez konsumenta oświadczenia woli w sprawie zamknięcia Konta.
 3. Usunięcie przez Konsumenta Konta nie ma wpływu na skuteczność zamówienia kuriera w celu odbioru towaru lub opakowania, złożonego do czasu otrzymania przez ASPAR s.c. oświadczenia woli konsumenta w sprawie zamknięcia Konta.
 4. Usunięcie przez Konsumenta Konta nie ma wpływu na skuteczność zgłoszenia reklamacji do czasu otrzymania przez ASPAR s.c. oświadczenia woli Konsumenta w sprawie zgłoszenia reklamacji.
 5. Konsument, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towarów w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 6. Aby skorzystać z w/w prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, Konsument musi poinformować ASPAR s.c. z siedzibą przy ul. Oliwskiej 112 w Chwaszczynie o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną lsis@lsis.pl ).
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu w/w prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu w/w prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

 

§ 5 Tryb postępowania reklamacyjnego

 

 1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z ofertą, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lsis@lsis.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu ASPAR s.c. ul. Oliwska 112, 80-209 Chwaszczyno, a także telefonicznie na numer 58 351 39 89 lub osobiście w siedzibie.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko
  • adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
  • przedmiot reklamacji
  • przyczynę reklamacji
  • podpis (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą)
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie od daty jej otrzymania.
 4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika
 5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb wymiany rzeczy będącej przedmiotem reklamacji.
 6. W sprawach nieokreślonych w niniejszym paragrafie, należy stosować art. 556 – 576 kodeksu cywilnego.

 

 

§6 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

 

 1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem http://lsis.pl/content/6-polityka-prywatnosci.

 

 

§7 Postanowienie Końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin http://lsis.pl/content/3-Regulamin_sklepu .
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.
 3. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)